Om ABC

Akademiskt barntandvårdscentrum är ett samarbete mellan Institutionen för odontologi vid Karolinska Institutet, Folktandvården Stockholms län AB och Region Stockholm och ingår i styrelsen för odontologisk forskning (SOF).

Akademiskt barntandvårdscentrum ska genom klinisk forskning, utbildning och vård förbättra munhälsan hos alla länets barn och ungdomar. ABC kommer att ha en viktig roll för att stärka kompetensen inom såväl grundutbildning, specialistutbildning och fortbildning av tandvårdspersonal inom barn- och ungdomstandvård genom att överföra evidensbaserade kliniska metoder till vården.

Akademiskt Barntandvårdscentrum är ett virtuellt centrum förlagt till Eastmaninstitutet inom Folktandvården och Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet.

ABC har en arbetsgrupp med en föreståndare som rapporterar till Styrgruppen KI/SLL för Odontologisk Forskning (SOF). Inom SOF ingår också akademiskt centrum för äldretandvård (ACT) och respektive föreståndare är adjungerade till SOF:s styrgruppsmöten.

Tandhälsan bland barn och ungdomar förbättras inte längre i samma takt som tidigare. Ännu är vissa mål för tandhälsan uppställda av WHO inte nådda. Bland socioekonomiskt svaga grupper ses en försämring av tandhälsan. Det finns fortfarande en grupp barn som har sådan tandvårdsrädsla att de har svårt att klara av tandvård. Stockholms län har också en inflyttning av utrikesfödda barn och ungdomar med en annan tandvårdstradition. SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) har konstaterat att det finns stora kunskapsluckor avseende evidensbaserade behandlingar inom barn- och ungdomstandvården. Dagens metoder för att förebygga karies i socioekonomiskt svaga grupper är inte effektiva. Det behövs en kraftsamling för tandhälsan och evidensbaserade metoder i barn- och ungdomstandvården. Stockholms län har en unik position för att bidra till detta. I länet bor 592 000 barn och ungdomar under 20 år, databaser finns samlade i hälso- och sjukvårdsförvaltningens regi. Institutionen för odontologi, Folktandvården AB, Karolinska Institutets bidrar med forskningsresurser, och det finns möjligheter till industrisamarbete. ABC är en del i arbetet med att förbättra tandhälsan hos barn och unga i Stockholms län.


Ledning och arbetsgrupp

Maria Anderson, föreståndare

Tandläkarexamen 1998, specialistbehörighet pedodonti 2004 och medicine doktor 2017. Tidigare huvudhandledare för specialistutbildningen i pedodonti. Är idag anställd som övertandläkare vid avdelningen för pedodonti Folktandvården Eastmaninstitutet och del av Folktandvårdens forsknings- och utvecklingsavdelning. Anknuten till institutionen för odontologi, Karolinska Institutet samt ledamot i Svenska pedodontiföreningens styrelse. Föreståndare för Akademiskt Barntandvårdscentrum sedan september 2022.

Georgios Tsilingaridis, biträdande föreståndare

Tandläkarexamen 1997, specialistbehörighet i pedodonti 2004, medicine doktorsexamen 2013 och docent 2021. Sedan 2013 studierektor för tandläkarnas specialistutbildning i Stockholms län. Idag anställd som universitetslektor och övertandläkare vid avdelningen för ortodonti och pedodonti, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet där han också är avdelningschef samt biträdande prefekt.

Pia Skott

En erfaren sjukhustandläkare som under 15 år arbetat med sjukhusbunden tandvård (gerodonti, tandvård inom psykiatri, huvud-halscancer och infektionstandvård). Hon disputerade vid Karolinska Institutet 2002 med avhandlingen “HIV induced humoral immune response with specific relevance to IgA”. Sedan 2010 har hon också haft olika klinikchefsuppdrag för Folktandvården Stockholms län AB.

Pia är forskningschef för Folktandvården Stockholms AB och varit klinikchef för Folktandvården Stockholms sjukhem. Pia har engagemang både inom den akademiska programgruppen och inom utbildning och information om äldres munhälsa.

Caroline Vifot

Tandläkarexamen vid Karolinska Institutet 2012. 2012-2022 Allmäntandläkare på Folktandvården Stockholm samt arbetat inom privat sektor. Utbildad i sedering och lustgasbehandling. Arbetar nu på Praktikertjänst som Verksamhetsutvecklare/Affärscoach.

Stina Ekström

Tandläkarexamen vid Karolinska Institutet år 2000. Specialistbehörighet i pedodonti 2016. Engagerad i internationella projekt avseende munhälsovård för individer med sällsynta hälsotillstånd. Arbetar kliniskt privat. Styrelseledamot i lokalavdelningen Stockholm, Privattandläkarna. 

Ida Brännemo

Tandläkarexamen vid Karolinska Institutet 2009. Specialistbehörighet i pedodonti 2018. Doktorand med fokus på samverkan och tidiga insatser för att förebygga karies. Forskar, undervisar och arbetar kliniskt på avdelningen för Barn och ungdomstandvård på Karolinska Institutet.

Álfheidur Ástvaldsdóttir

Tandläkarexamen 1997 och medicine doktor 2010. Arbetar på Socialstyrelsen och sedan juli 2023 registerhållare för SkaPa.

Annika Julihn

Tandläkarexamen 1991, specialistbehörighet i pedodonti 2000. Disputerade 2010 vid Karolinska Institutet med avhandlingen ”Prenatal, Socio-Demographic and Oral Hygiene-Related Risk Factors on Dental Caries and Periodontal Conditions in Adolescents”. Har under många år arbetat inom Folktandvården i Västra Götalandsregionen. Började 2018 arbeta i Stockholm och är sedan september 2021 klinikchef för Pedodontin inom Folktandvården Stockholms län AB. För närvarande också huvudansvarig handledare för specialistutbildningen i Pedodonti inom FTV Stockholm.


Huvudmän

Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet

Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska universitet. Visionen är att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. Uppdraget är att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället. I Sverige står KI för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Institutionen för odontologi är en av KI:s 22 institutioner. Här utbildas tandläkare och tandhygienister. KI bedriver dessutom specialistutbildningar samt forskning och forskarutbildning inom medicin med inriktning mot odontologi. Institutionen för odontologi är engagerad i ABC på flera plan, med ämnesspecialitet och odontologisk expertis, strategiskt och organisatoriskt.

Folktandvården Stockholms län AB

Folktandvården Stockholms län AB (FTV) uppdrag omfattar hela Stockholms län, dvs. strax över två miljoner människor. Folktandvårdens kliniker finns på 65 olika geografiska platser i länet, från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder. Folktandvården tar årligen hand om cirka 400 000 barn och ungdomar. Folktandvården bedriver specialiserad barntandvård vid ett flertal kliniker och tar årligen emot drygt 4 500 remisser från såväl folktandvården som privattandvården. Vid klinikerna får även ett antal barn med funktionsnedsättningar, syndrom och särskilda behov sin revisionstandvård. Personal från klinikerna deltar i flera olika expertteam tillsammans med barnläkare från Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Sachska barnsjukhuset. Totalt finns tre specialistkliniker inriktade på pedodonti i Folktandvårdens regi, klinikerna är strategiskt belägna vid Eastmaninstitutet nära Odenplan, Sollentuna och Södertälje. Folktandvården har avtal med Region Stockholm för att bedriva all typ av specialiserad barn- och ungdomstandvård samt allmäntandvård.

Region Stockholm

Sverige är indelat i ett tjugotal landsting eller regioner med egen beskattningsrätt. Landstingen och regionerna leds av politiska församlingar – fullmäktige – som utses i allmänna val. Under fullmäktige finns ett antal politiskt tillsatta nämnder, varav hälso- och sjukvårdsnämnden är en. Till sin hjälp att styra hälso- och sjukvården har nämnden en tjänstemannaorganisation, hälso- och sjukvårdsförvaltningen där tandvårdsenheten utgör en liten del.

Landstingets vårdverksamhet präglas av ett beställar-/utförarkoncept. Detta innebär att hälso- och sjukvård, inklusive tandvård, i stor utsträckning omfattas av så kallade vårdval, dvs. att patienten själv väljer vårdleverantör bland vårdgivare (utförare), såväl offentliga som privata. Hälso- och sjukvårdsnämnden/förvaltningen (beställaren) tecknar avtal med dessa vårdleverantörer. Idag råder det fritt vårdval inom all barn- och ungdomstandvård.


Bakgrund och historik

ABC ska förmedla kunskap och information om munhälsa hos barn och ungdomar och strävar efter att erkännas som ett nationellt centrum.

I Stockholms län finns flera unika faktorer som möjliggör en satsning på högkvalitativ forskning kring orala sjukdomar hos barn- och ungdomar. Först och främst stora vårdbehov, behov av evidensbaserade metoder, en stor population barn och ungdomar, cirka 592 000 barn under 20 år, databaser samlade i hälso- och sjukvårdsförvaltningens regi, Karolinska Institutets forskningsresurser, Folktandvården AB och privata utförare av barn och ungdomstandvård samt möjligheter till industrisamarbete.

Både Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har kartlagt det vetenskapliga underlaget för barn- och ungdomstandvården. Detta arbete har identifierat ett flertal kunskapsluckor. Dessa omfattar både prevention, diagnostik och behandling av de vanliga orala sjukdomarna hos barn- och ungdom.

Viktiga händelser på Akademiskt Barntandvårdscentrum, ABC:

2022 – Ny föreståndare: Maria Anderson.
2020 – Övergår till att vara en arbetsgrupp inom styrgruppen KI/SLL för odontologisk forskning (SOF).
2018 – Start av praktikbaserat nätverk (PBFN).
2017 – Maria Anderson disputerade med avhandlingen Stop Caries Stockholm: A caries-prevention program for children living in multicultural areas with low socioeconomic status”.
2017 – Första mötet för ABC:s programgrupp.
2016 – Shervin Shahanavaz disputerade med avhandlingen ”Cognitive Behavioral Therapy for Children and Adolescents with Dental Phobia”.
2016 – Konstituerande möte för Akademiskt Barntandvårdscentrum.

Uppdaterad av:

Webmaster 2024-02-09